Strona Główna
  METODY BADAWCZE
  Kontakt
  Dane teleadresowe
  Wzory dokumentów
 
USŁUGI
  ODBIÓR WYNIKÓW
  UMCS
  Pracownicy
  Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych
 
PRACOWNIA MIKROKALORYMETRII (FMC)Pracownia wyposażona jest w:
  • Mikrokalorymetr przepływowy firmy Microscal, UK (rok produkcji: 1996)
  • Detektor refraktometryczny firmy LDC Analitical
     Przepływowy mikrokalorymetr umożliwia precyzyjny pomiar ciepeł: zwilżania, adsorpcji i desorpcji na materiałach stałych. Przyrząd przystosowany jest do pracy w układach: ciało stałe - ciecz, ciało stałe - gaz. W pierwszym przypadku jako nośnik może być użyta woda lub inny rozpuszczalnik, natomiast w drugim gazem nośnym jest z reguły hel. Dodatkowo podczas analizy gaz można wzbogacać w pary substancji ciekłych np wody. Adsorbent może być w postaci rozproszonej, włókien, pastylek, wstęg lub drobnych proszków.
     Główną częścią aparatu jest cela mikrokalorymetru połączona z dwóch stron przewodami przez które przepływa roztwór analizujący. W jednym z nich umieszczony jest dodatkowo kalibrator ciepła. Dwie pompy strzykawkowe, służą do wymuszania przepływu badanych roztworów przez złoże próbki. Szybkość przepływu może być regulowana w zależności od potrzeb w zakresie 0,1 - 100 ml/h. Przyrząd może pracować w zakresie temperatur: od temperatury pokojowej do 150°C.
     Mikrokalorymetr wyposażony jest w detektor refraktometryczny, sprzężony z komputerem. Detektor umożliwia analizę ilościową cieczy wypływającej z celi mikrokalorymetru wykorzystując różnice wartości współczynników załamania światła.
     Obróbka danych pomiarowych wykonywana jest przy pomocy programu CALDOS & CALMON v.2.4 firmy Microscal UK.
     Zaletą metody FMC jest zużycie niewielkich ilości badanego materiału (rzędu kilkudziesięciu miligramów). Natomiast pewnym ograniczeniem jest zakres stężeń stosowanych do badań. Praca w niskich stężeniach jest konieczna ze względu na wyeliminowanie ciepeł związanych z mieszaniem się roztworów. Pewną metoda obejścia tej trudności jest przygotowanie roztworów o małym gradiencie stężeń.

     Podstawowe badania wykonywane metodą FMC dotyczą pomiarów: ciepeł zwilżania, adsorpcji fizycznej, chemisorpcji, miejsc aktywnych (grupy funkcyjne) ciała stałego, wymiany jonowej, typu powierzchni ciała stałego (hydrofilowość, hydrofobowość), porowatości.


   


KONTAKT

mgr Anna Gawryszuk-Rżysko

Wydział Chemii UMCS;
20-031 Lublin;
Plac M. Curie-Skłodowskiej 3
Collegium Chemicum; pok. 624A

(81) 537-56-47
   
MULTIMEDIA