Strona Główna
  Pracownie
  Kontakt
  UMCS
 

 

Możliwości i zastosowania Spektrometru Ramana
Mikroskop Ramana umożliwia otrzymanie następujących analiz:
 
1. Widma Ramana

Widma Ramana uzyskiwane są metodą dyspersji fali.

Charakterystyka analizy:
 • Mierzony zakres spektralny: 150 - 3200 cm-1
 • Możliwość wyboru lasera wzbudzającego: długość fali 514 nm lub 785 nm
 • Analiza ciał stałych, proszków i cieczy, a także roztworów wodnych
 • mała inwazyjność analizy
 • bardzo proste przygotowanie próbki do analizy
 • szeroki zakres wymiarów badanej próbki
 • Możliwość porównania otrzymanego widma z biblioteką widm i określenie nazwy badanej substancji
Przykłady analiz:

Widmo ramanowskie teflonu i porównanie z biblioteką widm wraz z informacją o badanej substancji

Widmo ramanowskie cukru rafinowanego. Cukrownia Lublin.

 
2. Mapy ramanowskie

Mapy ramanowskie umożliwiają określenie stopnia jednorodności badanej próbki oraz analizę składu chemicznego na podstawie rozmieszczenia poszczególnych składników w próbce.

Charakterystyka analizy:
 • Mierzony zakres spektralny: 150 - 3200 cm-1
 • Możliwość porównania względem intensywności w danym punkcie, względem całego widma itp.
 • Rozdzielczość analizy (krok): 0,1 µm
 • Szerokie pole badanej powierzchni
Przykłady analiz:Zdjęcie fragmentu chipa typu EPROM wykonane kamerą CCD w powiększeniu 1000 x

Mapa ramanowska tego samego fragmentu. Krzem oznaczony jest kolorem zielonym.


 

3. Profilowanie warstwowe

Profile warstwowe to zbiór widm spektralnych otrzymanych z różnych głębokości badanej próbki.

Charakterystyka analizy:
 • Mierzony zakres spektralny: 150 - 3200 cm -1
 • Maksymalna głębokość wnikania: 300 µm
 • Rozdzielczość analizy (krok): 0,1 µm
 • Analiza jest przeznaczona dla próbek przezroczystych i półprzezroczystych
Przykład analizy:

           
Próbka wielowarstwowa. Kolorami oznaczono kolejne warstwy.
Widma ramanowskie uzyskane z różnych głębokości próbki. Kolorami oznaczono kolejne warstwy
Profil warstwowy 3D


4. Obrazowanie ramanowskie

Obrazowanie ramanowskie umożliwia szybkie uzyskanie obrazu badanej próbki w świetle Ramana bez konieczności wykonywania czasochłonnych map spektralnych. Długości fali obserwowanej wybieramy z zakresu spektralnego na podstawie uzyskanego wcześniej widma.

Charakterystyka analizy:
 • Długości fali obserwowanej wybierana jest z przedziału: 150 - 3200 cm-1
Przykład analizy

Obraz fragmentu chipa typu EPROM widziany w świetle Ramana. Kolorem zielonym oznaczono krzem (520 cm-1), kolorem czarnym metaliczne ścieżki przewodzące.