Spektroskopia elektronowa (XPS)
  Strona Główna
  METODY BADAWCZE
  Kontakt
  Dane teleadresowe
  Wzory dokumentów
 
USŁUGI
  UMCS
  Pracownicy
  Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych
 
METODY SPEKTROSKOPOWE

Stanowisko badawcze jest wyposażone w: wielokomorowy system analityczny UHV firmy Prevac sp. z o.o. przeznaczony do badania właściwości powierzchni litych i proszkowych ciał stałych w szerokim zakresie temperatury i ciśnieniaInformacje ogólne:

Wielokomorowy system ultra wysokiej próżni UHV (ciśnienie bazowe w komorach analitycznych nie wyższe niż 2x10-8 Pa) umożliwia wykonywanie analiz powierzchni próbek litych i proszkowych różnymi technikami spektroskopii elektronowej, w tym:

 • spektroskopii fotoelektronów (XPS) wzbudzanych monochromatycznym ( Ľródło MX-650 firmy Gammadata Scienta, anoda Kα-Al) lub achromatycznym promieniowaniem rentgenowskim (anoda: Mg/Al lub Ag)

 • spektroskopii fotoelektronów (UPS) wzbudzanych monochromatycznym promieniowaniem UV za pomocą helowego Źródła plazmowego (monochromator VUV 5000; Źródło VUV 5040, Gammadata Scienta)

 • spektroskopii elektronów Augera (AES)

 • spektroskopii jonów dodatnio naładowanych (ISS) oraz wykonywanie profili głębokościowych

 • zmienno-temperaturowej mikroskopii SPM, z opcjami skaningowej mikroskopii tunelowej i mikroskopii sił atomowych STM/AFM (UHV 700, firmy RHK Technology)

 • dyfrakcji niskoenergetycznych elektronów LEED (BDL800, firmy OCI Vacuum Microengineering)

 • techniką temperaturowo-programowanej desorpcji (TPD).

  a także:

 • spektrometrii w podczerwieni (FTIR) więcej...Konfiguracja systemu analitycznego UHV:

 • komora spektroskopii zapewniaj±ca wykonywanie analiz technikami: XPS, UPS, AES, ISS z rozdzielczością < 1meV oraz umożliwiaj±ca uzyskiwanie obrazu składu chemicznego próbek w spektroskopii 2D XPS. Komora zostanie wyposażona w: zmotoryzowany 5-cio osiowy manipulator, układ do neutralizacji ładunku powierzchniowego, działa jonowe i elektronowe, żródła promieniowania X i UV oraz elektrostatyczny analizator energii elektronów i jonów dodatnio naładowanych (R 4000, firmy VG Scienta),

 • komora zmienno-temperaturowego mikroskopu STM/AFM z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem zapewniaj±cymi pomiary z atomow± zdolnością rozdzielczą

 • komora preparacyjna do przygotowania i czyszczenia (mechanicznego i/lub za pomocą działa jonowego) powierzchni próbek, wyposażona w: zmotoryzowany manipulator 5-cio osiowy, spektrometr LEED, układ do pomiarów temperaturowo programowanej desorpcji (TPD) z kwadrupolowym spektrometrem masowym 100 AMU jako detektorem oraz kompletny układ do napylania próbek (z pęta oraz z tygla) z kontrolerem grubości i szybkości napylania

 • system ładowania, transferowania (komora karuzelowa ) i magazynowania próbek

 • urz±dzenie do mechanicznego łupania próbek (cleaver)

 • wysokociśnieniowa komora reaktora przepływowego (do 650°C, 2 MPa), kompatybilna z techniką UHV, umożliwiającą spektrometryczn± (do 200 AMU) i chromatograficzną analizę produktów reakcji

 • karuzelowa komora dystrybucyjna do przenoszenia próbek pomiędzy komorami badawczymi

 • systemy dozowania gazów do komór

 • systemy pomiaru i kontroli ciśnienia i temperatury
 • systemy wytwarzania i kontroli próżni w poszczególnych komorach wyposażone w zawory zapobiegaj±ce zapowietrzeniu komór

 • niezależne układy pomiaru i regulacji temperatury próbek w trzech komorach (w tym STM/AFM) jednocze¶nie

 • układy sterowania oraz zabezpieczenia awaryjne np. przed zanikiem napięcia zasilania, wył±czenie wodoci±gowej wody chłodz±cej, itp.Potencjalny zakres temperatur wykonywania analiz wynosi 100-1200K. System umożliwia niezależn± i równoczesn± pracę wieloma technikami a jego konstrukcja pozwala na dalsz± rozbudowę poprzez doł±czenie dodatkowych komór analitycznych do pełnego systemu docelowego. Ogromn± zalet± systemu jest możliwo¶ć analizowania różnymi technikami tej samej próbki, bez kontaktu z powietrzem atmosferycznym.
Wygl±d systemu UHV

        

        

        

        KONTAKT

mgr Anna Sobieszek
dr Marcin Kuśmierz


Wydział Chemii UMCS;
20-031 Lublin;
Plac M. Curie-Skłodowskiej 3
Collegium Chemicum; pok. 20

(81) 537-55-86
anna.ksiazek@umcs.pl
marcin.kusmierz@umcs.pl
   
MULTIMEDIA