Strona G³ówna
  METODY BADAWCZE
  Kontakt
  Dane teleadresowe
  Wzory dokumentów
 
US£UGI
  UMCS
  Pracownicy
  Centrum Nanomateria³ów Funkcjonalnych
 
PRACOWNIA DYFRAKCJI RENTGENOWSKIEJ (XRD)


Pracownia dysponuje:

proszkowym dyfraktometrem rentgenowskim HZG-4 firmy Carl Zeiss Jena, rok prod. 1986. W latach 1999/2004 przyrz¹d zosta³ gruntownie zmodernizowany.
Dyfraktometr zosta³ wyposa¿ony m. in. w:

 • generator rtg typu ISO-DEBYFLEX 3003-60kV firmy Seifert Analitical X-ray
 • uk³ad ch³odzenia KMW 3000C firmy Oxford Difraction
 • automatyczny zmieniacz próbek
 • zmieniacz szczelin
 • przystawkê umo¿liwiaj¹c¹ precyzyjny obrót próbki w p³aszczyŸnie pionowej
Proces pomiarowy jest sterowany komputerem. Program steruj¹cy goniometrem dyfraktometru umo¿liwia ustawienie czasu pomiaru oraz precyzyjn¹ zmianê k¹ta Q i 2Q z dok³adnoœci¹ do 0.001° w trzech wariantach pracy:
 • skanowanie tylko k¹ta Q (k¹t 2Q nie zmienia siê)
 • skanowanie tylko k¹ta 2Q (k¹t Q pozostaje niezmieniony)
 • skanowanie k¹ta Q i 2Q równoczeœnie.

Dane pomiarowe s¹ zbierane, analizowane i redagowane przy pomocy programu XRAYAN. Wydruk wyników analiz przedstawiony w postaci dyfraktogramów oraz odpowiednich tabel.Pracownia wykonuje nastêpuj¹ce analizy:
 • identyfikacja jakoœciowa substancji wystêpuj¹cych w postaci krystalicznej. Jakoœciow¹ analizê chemiczn¹ przeprowadza siê na jednorodnie sproszkowanych próbkach lub na materia³ach litych. Czu³oœæ metody w zale¿noœci od gêstoœci substancji analizowanej wzglêdem gêstoœci matrycy wynosi oko³o 0.3-1%. Do przeprowadzenia analizy potrzeba 0.5 cm3 próbki sproszkowanej lub 2.5 cm2 litego materia³u.

 • analiza iloœciowa sk³adników mieszaniny substancji krystalicznych. Taka analiza jest mo¿liwa do wykonania pod warunkiem, ¿e dysponujemy wzorcami czystych substancji wchodz¹cych w sk³ad mieszaniny.

 • wyznaczanie œredniej wielkoœci krystalitów substancji sta³ych. Œredni rozmiar krystalitów (rozmiar ziaren w substancji krystalicznej) mo¿na wyznaczyæ metod¹ dyfrakcji w zakresie 3 - 100 nm.

 • badanie tekstury cia³ sta³ych np. w blachach i drutach po operacjach walcowania, wyci¹gania itp.

 • precyzyjne okreœlenie sta³ych sieciowych z dok³adnoœci¹ do 0.03%


Wygl¹d Pracowni i Dyfraktometru HZG-4


   

   

KONTAKT

mgr Marek Drewniak

Wydzia³ Chemii UMCS;
20-031 Lublin;
Plac M. Curie-Sk³odowskiej 3
Collegium Chemicum; pok. 120

(81) 537-57-51
e-mail: dmarek@umcs.pl
   
MULTIMEDIA